เลคิเซ่ กรุ๊ปจัดอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เลคิเซ่ กรุ๊ป ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ เลคิเซ่ ได้มีการจัดฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานภายในองค์กร โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงวิธีการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งมีการฝึกอพยพหนีไฟตามสถานการณ์จำลอง เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนัก และร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้เกิดความปลอดภัย