การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)

บริษัท เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ  (Team Building for Success)”รวม 6 รุ่น เมื่อเดือนกันยายน – ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีบริษัทที่เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด และบริษัท วุทธิวงษ์ ไลท์ติ้ง จำกัด รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 566 คน ซึ่งการจัดฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดองค์กรให้ประสบผลสำเร็จเนื่องจาก องค์กรจำเป็นต้องมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ได้ประสิทธิผล รวมถึงการประสานงาน มีความราบรื่น  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างสูงสุด