LeKise.com ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟ LED ฟลูออเรสเซนท์ โซลาร์เซลล์ ในประเทศไทย
นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคเข้าศึกษาดูงาน 

LeKise Group ต้อนรับ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคเข้าศึกษาดูงาน
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เลคิเซ่ กรุ๊ป  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้     แบรนด์ เลคิเซ่ (LeKise) ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค แผนกช่างไฟฟ้า เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิต และศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามสาขาวิชา ซึ่งทาง LeKise Group เองได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างอันเป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป