LeKise.com ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟ LED ฟลูออเรสเซนท์ โซลาร์เซลล์ ในประเทศไทย
บรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 LeKise Group โดยคุณกฤษฎาพันธุ์ ธนะธน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา      สายงานศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” ให้กับนักศึกษาวิชาช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.1 – ปวช.2  จำนวน 126 คน ซึ่งทาง LeKise Group ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่างอันเป็นประโยชน์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสายงานอาชีพนี้ต่อไป