LeKise.com ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟ LED ฟลูออเรสเซนท์ โซลาร์เซลล์ ในประเทศไทย
LeKise Group จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 LeKise Group ได้จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”  โดยมีอาจารย์วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (สสท) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรระดับบริหารจัดการในองค์กรได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการบริหารจัดการความสูญเปล่า และสร้างมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุน เพื่อการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง