LeKise.com ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟ LED ฟลูออเรสเซนท์ โซลาร์เซลล์ ในประเทศไทย
LeKise Group ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้ แบรนด์ เลคิเซ่ (LeKise) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน และกระบวนการผลิตหลอดไฟ รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน ซึ่งทาง เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้เห็นความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศมาเป็นเวลานาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดประสบการณ์โดยตรงด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการองค์กร อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างอันเป็นประโยชน์จนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป